Home Sitemap Contact

Nieuws Nieuws

17-03-2015
Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociėteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

Lees meer

VSNL Reglement

De kosten van het lidmaatschap van de VSNL bedraagt € 300,- per kalenderjaar. De kosten voor inschrijving als lid bedraagt éénmalig € 150,-. De leden ontvangen voor het lidmaatschap jaarlijks éénmalig een factuur.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder meer over te dragen, collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten. Onder de button "Voor leden" is de oprichtingsakte opgenomen waarin de inhoud van het lidmaatschap zorgvuldig is omschreven.

In het jaarlijkse contributiebedrag is opgenomen dat we per kwartaal vergaderen op een daarvoor aangewezen locatie. Tijdens de vergaderingen zullen sprekers de avonden opluisteren. In het eerste kwartaal wordt de jaarvergadering gehouden. In het tweede kwartaal vindt een discussieavond plaats met de verantwoordelijke bestuurders uit de regio. In het derde kwartaal wordt een project bezocht. Op het einde van het jaar dineren we gezamenlijk tijdens de vergadering. Facultatieve bijeenkomsten worden separaat afgerekend. Dit geldt eveneens voor de genuttigde dranken na de vergaderingen.

Om de VSNL goed te kunnen laten functioneren is een hoge mate van aanwezigheid van belang. Een aanwezigheid van 75% wordt als minimum geacht. Het bestuur zal hierop toezien en, indien nodig, hierop corrigerend handelen. Indien dit corrigerend handelen bij betreffend lid (leden) geen effect sorteert, kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen. Afmelding voor de vergadering dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden bij het secretariaat. Bij afmelding binnen 48 uur vóór de vergadering worden de eventuele kosten volledig aan het lid doorberekend.