Home Sitemap Contact

Nieuws Nieuws

17-03-2015
Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociėteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

Lees meer

VSNL Disclaimer

Disclaimer Email

De verzonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of rechtspersoon aan wie deze is geadresseerd en kan vertrouwelijk en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Voor elke waarneming, verspreiding, doorzending op enige manier of ander gebruik van -of elke gedraging gebaseerd op- de informatie, door personen of rechtspersonen anders dan de als geadresseerde bedoelde partij, geldt, dat dit is verboden. Als u deze informatie per abuis ontvangt, neemt u dan alstublieft contact op met de verzender ervan en vernietig de informatie van enige computer die tot u ter beschikking staat.

Disclaimer Website

Vastgoed Sociëteit Noord Limburg privacy doel:
Door het verstrekken van identiteitsgegevens, staat een bezoeker van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg site het toe dat dergelijke gegevens worden gebruikt zoals aangegeven in deze privacy-verklaring. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u die ons stellen. Vastgoed Sociëteit Noord Limburg verzamelt alleen identificeerbare gegevens die specifiek en vrijwillig zijn vertrekt door een bezoeker aan onze website. Een bezoeker van onze website kan er voor kiezen informatie op te vragen of op een functie te solliciteren. Ons beleid is er niet op gericht deze informatie met derden te delen, tenzij daartoe verplicht krachtens de wet.
Wij onderkennen dat uw informatie waardevol is en we nemen alle redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen. Wij gebruiken kleine 'text files' genaamd 'cookies' om het gebruikersgemak van de website te verbeteren. Het gebruik van 'cookies' is tegenwoordig een standaard procedure voor veel websites, maar als u niettemin bezwaren tegen het gebruik van 'cookies' heeft, dan bieden de meeste 'web browsers' aan de gebruikers ervan een 'opt-out' mogelijkheid aan om geen 'cookies' te ontvangen. Hiermee menen wij te voldoen aan hetgeen krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogelijk c.q. geboden is. Voor alle duidelijkheid: onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".